MediTox s.r.o.


ZABEZPEČENÍ KVALITY

Společnost striktně uplatňuje program zabezpečení jakosti zahrnující všechny oblasti počínaje obchodními jednáními, přes zásobování, trénink personálu, řízení dat a reporting. Pracoviště je pravidelně inspektováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Národním inspekčním orgánem ASLAB při MŽP ČR.

Společnost pracuje rovněž ve shodě s předpisy pro SLP vydanými Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků (US FDA).

Certifikace a oprávnění:

Certifikát SLP podle Zásad správné laboratorní praxe OECD C(81)30(Final), vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro testování léčiv a léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a potravinových doplňků.


Certifikát SLP podle Zásad správné laboratorní praxe OECD C(81)30(Final), vydaný MŽP (NIO ASLAB) pro testování chemických látek a přípravků a agrochemických přípravků


Akreditace experimentálního zařízení pro používání laboratorních zvířat vydaná Ministerstvem zemědělství.
Reg. č. 46643/2020-MZE-18134, platnost do 31.08.2025


Akreditace chovného zařízení pro chov laboratorních zvířat vydaná Ministerstvem zemědělství.
Reg. č. 16644/2020-MZE-18134, platnost do 31.08.2025


Jiná oprávnění:

Společnost je vedena v Seznamu pracovišť pro omezené nakládání s GMO v souladu se zákonem č. 78/2004 Sb.


Společnost disponuje oficiálním povolením na dovoz psychotropních látek vydaným Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb.

Etika:

Péče o laboratorní zvířata je v souladu s SOP MediTox s.r.o. a následujícími normami:

 • Zákon 246/1992 v plném znění
 • Vyhláška MZe 419/2012 Sb.
 • Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes
 • Guidelines for the Care and Use of Laboratory Animals, 7th Edition (Institute of Animal Resources, Commission on Life Sciences, National Research Council; National Academy Press; Washington, DC; 1996)

Etický kodex welfare

 • Laboratorní zvířata jsou používána pouze k výzkumu a vývoji farmaceutických přípravků pro humánní a veterinární účely.
 • Pokud existují schválené alternativní metody pro daný typ studií, jsou upřednostňovány před použitím zvířat.
 • Všechny experimenty a studie prováděné na zvířatech musí být schváleny Ústřední komisí na ochranu zvířat a Odbornou komisí MediTox s.r.o.
 • Podmínky, za kterých probíhají experimenty, jsou stanovovány a kontrolovány příslušnými nadřízenými státními orgány.
 • Podmínky prostředí, ve kterých jsou zvířata chována, odpovídají příslušným standardům udávaným legislativou Evropské unie, podporují welfare zvířat a jsou v souladu se specifickými požadavky jednotlivých druhů.
 • Počty zvířat použitých ve studiích a experimentech jsou minimalizovány s ohledem na daný typ studie.
 • Veškeré činnosti jsou prováděny s ohledem na potřeby zvířat a směřují k minimalizaci stresu a utrpení.
 • Všichni zaměstnanci pracující se zvířaty jsou příslušně proškoleni, prošli odpovídajícími kurzy a jejich další vzdělávání v této oblasti je neustále prohlubováno. K práci se zvířaty jsou přidělováni pouze pracovníci s kladným vztahem ke zvířatům.
 • Všechna zvířata použitá k experimentálním účelům pocházejí z vlastních akreditovaných chovů, nebo z dalších specializovaných zařízení.
 • Výše uvedené zásady jsou zohledňovány při výběru ostatních partnerů firmy MediTox s.r.o.